CONDICIÓNS DE USO

A simple e mera utilización da Páxina otorga a condición de usuario da Páxina, ben sea persoa física ou xurídica, e obrigatoriamente implica a aceptación completa, plena e sen reservas de tódalas e cada unha das cláusulas e condicións xerais incluidas no Aviso Legal. Se o Usuario non estivera conforme coas cláusulas e condicións de emprego deste Aviso Legal, absteráse de empregar a Páxina. Este Aviso Legal está suxeito a cambios e actualizacións polo que a versión publicada por quiroselectronica.com. pode ser diferente en cada momento no que o Usuario acceda ó Portal. Polo tanto, o Usuario debe leer o Aviso Legal en tódalas e cada unha das ocasións nas que acceda a  Páxina.

A través da Páxina, quiroselectronica.com facilita ós Usuarios o acceso e emprego de diversos Contidos publicados por medio da Internet por quiroselectronica.com ou por terceros autorizados.

O Usuario esta obrigado e comprométese a empregar a Páxina e os Contidos de conformidade cá  lexislación vixente, o Aviso Legal, e calquer otro aviso ou instruccións postos no seu coñecemento, ben sexa por medio deste aviso legal ou en cualquer otro lugar dentro dos Contidos que conforman a Páxina, así como cás normas de convivencia, a moral e bos costumes xeralmente aceptados. A tal efecto, o Usuario obrígase e comprometese a NON empregar calquera dos Contidos con fins o efectos ilícitos, prohibidos no Aviso Legal ou pola  lexislación vixente, lesivos dos dereitos e intereses de terceiros, ou que de cualquer forma poidan danar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar ou impedir a normal utilización dos Contidos, os equipos informáticos ou os documentos, arquivos e toda clase de contidos almacenados en cualquer equipo informático propios ou contratados por quiroselectronica.com , doutros Usuarios o de cualquer usuario da Internet (hardware y software).

O Usuario obligase e comprométese a non transmitir, difundir ou poñer a disposición de terceiros cualquer clase de material contido na Páxina, tales como informacións, textos, datos, contidos, mensaxes, gráficos, debuxos, arquivos de son e/ou imaxes, fotografías, gravacións, software, logotipos, marcas, iconos, tecnoloxía, fotografías, software, enlaces, diseño gráfico e códigos fonte, ou cualquer otro material ao que tuviera acceso na súa condición de Usuario da Páxina, sen que esta enumeración teña carácter limitativo. Asimesmo, de conformidade con todo iso, o Usuario no poderá:

•- Reproducir, copiar, distribuir, poñer a disposición ou de cualquer otra forma comunicar públicamente, transformar ou modificar os Contidos, a menos que se conte cá autorización escrita e explícita de quiroselectronica.com, que é o titular dos correspondentes dereitos, ou ben que iso resulte legalmente permitido.

•- Suprimir, manipular ou de calquer xeito alterar o «copyright» e demáis datos identificativos da reserva de dereitos de quiroselectronica.com ou dos seus titulares, das pegadas e/ou identificadores dixitais, o de calesquiera otros medios técnicos establecidos para o seu recoñecemento. 

O Usuario deberá absterse de obter e incluso de tentar obter os Contidos empregando para esos medios ou procedementos distintos dos que, según os casos, se puxeran a súa disposición a este efecto ou se lle indicaran a este efecto nas páxinas Web donde se atopen os Contidos ou, en xeral, dos que se empreguen habitualmente na Internet a este efecto sempre que non entranen un risco ou dano ou inutilización da Páxina, e/ou dos Contidos.